Početna Blog Nabava ​OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE: Kuća: Štrigova, katnica, 255 m2

​OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE: Kuća: Štrigova, katnica, 255 m2

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 04.07.2016

            Predmet Oglasa je prodaja nekretnine i to:

           upis u z.k.ul. 161 k.o. Štrigova z.k.č. 40/2 – k.č. 2836/2 k.o. Štrigova – veterinarska ambulanta i potkrovni stan u objektu tlocrtnih gabarita 20,30 x 19,80 (površina pod objektom 255m2) i dvorište od 1008 m2– u naravi objekt veterinarske ambulante (prizemlje i kat) s pripadajući dvorištem na glavnoj cesti u Štrigovi 24.

             Predmetna nekretnina se prodaje prema načelu «viđeno-kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca, a prednost ima kupac koji ponudi najvišu cijenu za opisanu nekretninu.

            Rok i način isplate: najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti vlasniku utvrđenu cijenu sukladno uvjetima i sporazumu stranaka iz odgovarajućeg ugovora o kupoprodaji nekretnina.

                 Uvid u vlasničke podatke o nekretnini, grafički prikaz lokacije i druge podatke o nekretnini, kao i sam izvid iste, mogu se po prethodnom dogovoru izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8-15h.

            Trošak ovjere i provedbe ugovora u zemljišnim i drugim javnim knjigama, kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

                    Ponude se dostavljaju na adresu: BIOINSTITUT d.o.o. Čakovec, R. Steinera 7. s naznakom ''Ponuda na Oglas za kupnju nekretnine u Štrigovi“.

              Dodatne informacije moguće je dobiti na tel. 099/217 3525.   

 

Bioinstitut d.o.o. Čakovec

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

29.10.2019 // Nabava

Poštovani,

ovo je pozivni naječaj za:

  • Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim i elektron-zahvatnim detektorima (GC-FID/ECD)
  • Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom

 

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.